นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
จำนวนผู้เข้าชม : 863 ครั้ง

การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สืบเนื่องจากปี 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา Desired outcomes of education: DOE Thailand เพื่อให้นำไปใช้กับการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ ซึ่งมีการปฏิบัติแตกต่างกันไป

 
1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ฉบับภาษาไทย
www.tsk.ac.th/module/dl.php?id=18


2. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ฉบับภาษาอังกฤษ
national educational standards B.E.2561 (2018)
www.tsk.ac.th/module/dl.php?id=19

 

ปี 2562 ได้ศึกษาวิจัยการดำเนินการในระดับนานาชาติ และจัดประชุมกลุ่มสัมภาษณ์เพื่อระดมความคิดเห็น แล้วสังเคราะห์จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ผลิตผลจากการวิจัย มีดังนี้

 


1. รายงานผลการวิจัย: แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
www.tsk.ac.th/module/dl.php?id=20

 


2.การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติศสู่การปฏิบัติ: บทเรียนต่างจากประเทศ
www.tsk.ac.th/module/dl.php?id=21

 

 


3.แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติสำหรับประเทศไทย 
www.tsk.ac.th/module/dl.php?id=22

 


4. สรุปสาระสำคัญของการวิจัย: แนวทางการนำมาตรฐานของการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติ
www.tsk.ac.th/module/dl.php?id=23

 

การมีเป้าหมายร่วมในการพัฒนาคุณภาพพลเมืองรวมกัน ของการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ให้เกิดผล ดังนี้
#ผู้เรียนรู้ เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
#ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง ยั่งยืน
#พลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อสันติสุข