นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้วครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
2นางศรีประพันธ์ คงเกตุครูชำนาญการ
3นางอรวรรณ พรหมสอนครูชำนาญการพิเศษ
4นางพรรณี คชสิทธิ์ครูชำนาญการ
5นางนวลฉวี ไทรบุรีครูชำนาญการพิเศษ
6นางพัชรา จามพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษ
7นายพงศกร โสภาครูชำนาญการพิเศษ
8นายศักดิ์ชริน อาจหาญครูชำนาญการ
9นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ครูชำนาญการ
10นางสาววิชชุดา เสือแก้วครูชำนาญการ
11นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษ
12นางปัตมา จินดากาญจน์ครู
13นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์ครูผู้ช่วย
14นางสาวอ้อมใจ อร่ามครูผู้ช่วย
15นางสาวกชพร หมุนหลีครูผู้ช่วย