นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางพัชรา จามพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอาหารกลางวัน
นายพงศกร โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางอรวรรณ พรหมสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานประกันชีวิต

นางนวลฉวี ไทรบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรรณี คชสิทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานทะเบียน วัดผลประเมินผล
นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลนักเรียน

นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่งานโรงเรียนคุณธรรม
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู
เจ้าหน้าที่งานแผนปฏิบัติการ

นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครู
นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน
นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน