นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายพงศกร โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางพัชรา จามพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอาหารกลางวัน
นางนวลฉวี ไทรบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลนักเรียน

นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่งานโรงเรียนคุณธรรม
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู
เจ้าหน้าที่งานแผนปฏิบัติการ
นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครูชำนาญการ

นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครู
เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน
นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครู
เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน