นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางศรีประพันธ์ คงเกตุ
ครูชำนาญการ
นางอรวรรณ พรหมสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรรณี คชสิทธิ์
ครูชำนาญการ

นางนวลฉวี ไทรบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรา จามพัฒน์
ครู
นายพงศกร โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
ครูชำนาญการ
นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการ
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการ
นางปัตมา จินดากาญจน์
ครู
นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครูผู้ช่วย
นางสาวกชพร หมุนหลี
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุทธิดา สุวรรณพิมาน
พนักงานราชการ