นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้วครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
2นางอรวรรณ พรหมสอนครูชำนาญการพิเศษ
3นางพรรณี คชสิทธิ์ครูชำนาญการ
4นางนวลฉวี ไทรบุรีครูชำนาญการพิเศษ
5นางพัชรา จามพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษ
6นายพงศกร โสภาครูชำนาญการพิเศษ
7นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ครูชำนาญการ
8นางสาววิชชุดา เสือแก้วครูชำนาญการ
9นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษ
10นางปัตมา จินดากาญจน์ครู
11นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์ครูผู้ช่วย
12นางสาวอ้อมใจ อร่ามครูผู้ช่วย
13นางสาวกชพร หมุนหลีครูผู้ช่วย