นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ธ.ค.
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู

05 ธ.ค.
นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
ครู

06 ธ.ค.
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

11 ธ.ค.
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ

12 ธ.ค.
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
2566
2565
2564
2563
แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรลูกเสือต้ำนยำเสพติด
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2566
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์ การปฏิบัติงาน ๔ ฝ่าย สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประจำเดือนมิถุนายน
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน วันโรงเรียนเปิดทำการ (ฉบับปรับปรุง)
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 256๖
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประจำเดือนพฤษภาคม
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประจำเดือนเมษายน
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประจำเดือนมีนาคม
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถและประวัติคนขับรถยนต์โครงการพัฒนานักเรียนตามนโยบายเรียนดีเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และปัจฉิมนิเทศ
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิชาการ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งกําลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดสตูล
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 26 รายการ)