นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

คำสั่งโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
2564
2563
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำปี 2564
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค2/2563
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 3 รายการ)