นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
2566
2565
2564
2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิชาการ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดสตูล
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 8 รายการ)