นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

คำสั่งโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
2563
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาเลื่อเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ 5 ปี
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรรักษาการณ์(กรณีพิเศษ)
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนป้องกันด้านภัยคุกคามในสถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน งานบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน งานงบประมาณ ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (“ท่าไทรน้อมสดุดี พระกนิษฐาศรีสยาม”)
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา ๒563
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid -19)
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานการสอนและรับผิดชอบงานพิเศษ ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) ประจำปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2563)
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ให้ลูกจ้างประจำได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินโครงการอาหารกลางวัน
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
29แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563)
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
หน้า 1 / 2 (ทั้งหมด 38 รายการ)
1  2  Next