นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

02 มี.ค. 64
เชิญประชุมศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
03 มี.ค. 64
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ตอบรับภายใน 25 ก.พ. 64
09 มี.ค. 64
การตรวจเยี่ยมเสริมพลังของศูนย์อนามัยที่ 11
ตอบรับภายใน 25 ก.พ. 64
31 มี.ค. 64
รายงานผลการนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 2
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
23 เม.ย. 64
ส่งนวัตกรรมและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
23 เม.ย. 64
ส่งนวัตกรรมและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
30 เม.ย. 64
ประเมินคุณครูอ้อมใจ/คุณครูกชพร ครั้งที่ 3
ตอบรับภายใน 12 ต.ค. 63
11 มิ.ย. 64
ส่งรายงานผลนิเทศภายในและแผนนิเทศภายใน
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
11 มิ.ย. 64
ส่งรายงานผลนิเทศภายในและแผนนิเทศภายใน
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
27 ก.ค. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64
24 ก.ย. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64
06 ต.ค. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64
22 ต.ค. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64
01 มี.ค. 64
ประเมินคุณครูจรรยาภรณ์/คุณครูธิติมา/คุณครูขนิษฐา/คุณครูนงลักษณ์ ครั้งที่ 3
ตอบรับภายใน 12 ต.ค. 63
25 ก.พ. 64
เดินทางไกลลูกเสือสามัญ ป.5-6
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
24 ก.พ. 64
เดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ตอบรับภายใน 18 ก.พ. 64
24 ก.พ. 64
เดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ตอบรับภายใน 18 ก.พ. 64
24 ก.พ. 64
เดินทางไกลลูกเสือสามัญ ป.4
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
20 ก.พ. 64
เปิดสอนชดเชยครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2563
ตอบรับภายใน 04 ก.พ. 64
12 ก.พ. 64
หยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64
06 ก.พ. 64
เปิดสอนชดเชย ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2563
ตอบรับภายใน 04 ก.พ. 64
30 ม.ค. 64
เปิดสอนชดเชยภาคเรรียนที่ 2 ครั้งที่ 4
ตอบรับภายใน 22 ม.ค. 64
29 ม.ค. 64
กรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด
ตอบรับภายใน 29 ม.ค. 64
29 ม.ค. 64
กรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด
ตอบรับภายใน 29 ม.ค. 64
23 ม.ค. 64
เปิดสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3
ตอบรับภายใน 21 ม.ค. 64
23 ม.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1/2564
ตอบรับภายใน 22 ม.ค. 64
19 ม.ค. 64
เปิดเรียนตามปกติ
ตอบรับภายใน 19 ม.ค. 64
18 ม.ค. 64
ประเมินคุณครูขิมมุก นุ่นทิพย์/คุณครูทิยา บัวมณี ครั้งที่ 3
ตอบรับภายใน 12 ต.ค. 63
18 ม.ค. 64
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ตอบรับภายใน 05 ม.ค. 64
18 ม.ค. 64
รายงานการจัดการเรียนการสอนการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2
ตอบรับภายใน 18 ม.ค. 64
18 ม.ค. 64
เชิญประชุมทางไกล แนวทางดำเนินงานวิทยาการคำนวณและ coding
ตอบรับภายใน 18 ม.ค. 64
15 ม.ค. 64
รายงานการจัดการเรียนการสอนการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2
ตอบรับภายใน 15 ม.ค. 64
15 ม.ค. 64
ส่งข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตอบรับภายใน 15 ม.ค. 64
08 ม.ค. 64
รายงานการจัดการสอนการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1
ตอบรับภายใน 08 ม.ค. 64
04 ม.ค. 64
เทศบาลปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งต้นไม้
ตอบรับภายใน 04 ม.ค. 64
19 ธ.ค. 63
เปิดสอนชดเชย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
ตอบรับภายใน 01 ธ.ค. 63
08 ธ.ค. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาตามกรอบนโยบาย สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ตอบรับภายใน 04 ธ.ค. 63
08 ธ.ค. 63
เทศบาลอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาความรู้เรื่องเอดส์
ตอบรับภายใน 03 ธ.ค. 63
07 ธ.ค. 63
นศ.รพ.สุราษฎร์ธานี ให้ความรู้โรค RSV และมือเท้าปากนักเรียนชั้นป.6
ตอบรับภายใน 07 ธ.ค. 63
03 ธ.ค. 63
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ตอบรับภายใน 01 ธ.ค. 63
02 ธ.ค. 63
รพ.สต.ท่าทองใหม่ ตรวจสุขภาพนักเรียนภาคเรียนที่ 2
ตอบรับภายใน 30 พ.ย. 63
01 ธ.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
ตอบรับภายใน 25 พ.ย. 63
30 พ.ย. 63
เปิดเตรียมความพร้อมสำหรับคุณครูวันที่ 3
ตอบรับภายใน 25 พ.ย. 63
29 พ.ย. 63
เปิดเตรียมความพร้อมสำหรับคุณครูวันที่ 2
ตอบรับภายใน 25 พ.ย. 63
28 พ.ย. 63
เปิดเตรียมความพร้อมสำหรับคุณครูวันที่ 1
ตอบรับภายใน 25 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ตอบรับภายใน 23 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการตั้งงบประมาณปี 2565
ตอบรับภายใน 23 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
ประเมินคุณครูพิจักษณา/คุณครูณิชา ครั้งที่ 1
ตอบรับภายใน 12 ต.ค. 63
18 พ.ย. 63
อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ กบข.
ตอบรับภายใน 27 ต.ค. 63
16 พ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ตอบรับภายใน 09 พ.ย. 63
16 พ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ตอบรับภายใน 09 พ.ย. 63
15 พ.ย. 63
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.21
ตอบรับภายใน 27 ต.ค. 63
14 พ.ย. 63
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.21
ตอบรับภายใน 27 ต.ค. 63
13 พ.ย. 63
ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ตอบรับภายใน 27 ต.ค. 63
12 พ.ย. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา
ตอบรับภายใน 27 ต.ค. 63
11 พ.ย. 63
ประเมินผลการจัดการศึกษาเครือข่ายปากแพรก
ตอบรับภายใน 03 พ.ย. 63
10 พ.ย. 63
ประเมินผลการจัดการศึกษาเครือข่ายปากแพรก
ตอบรับภายใน 03 พ.ย. 63
09 พ.ย. 63
ประเมินผลการจัดการศึกษาเครือข่ายปากแพรก
ตอบรับภายใน 03 พ.ย. 63
05 พ.ย. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
ตอบรับภายใน 27 ต.ค. 63
05 พ.ย. 63
ประชุมการขอตั้งงบประมาณ 2564
ตอบรับภายใน 03 พ.ย. 63
02 พ.ย. 63
ประชุม กต.ปน.
ตอบรับภายใน 02 พ.ย. 63
25 ต.ค. 63
ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
ตอบรับภายใน 07 ต.ค. 63
24 ต.ค. 63
ทอดผ้าป่า หลวงตามณ วัดท่าไทรฯ
ตอบรับภายใน 07 ต.ค. 63