นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 พ.ย. 63
ประเมินคุณครูพิจักษณา/คุณครูณิชา ครั้งที่ 1
ตอบรับภายใน 12 ต.ค. 63
18 ม.ค. 64
ประเมินคุณครูขิมมุก นุ่นทิพย์/คุณครูทิยา บัวมณี ครั้งที่ 3
ตอบรับภายใน 12 ต.ค. 63
01 มี.ค. 64
ประเมินคุณครูจรรยาภรณ์/คุณครูธิติมา/คุณครูขนิษฐา/คุณครูนงลักษณ์ ครั้งที่ 3
ตอบรับภายใน 12 ต.ค. 63
30 เม.ย. 64
ประเมินคุณครูอ้อมใจ/คุณครูกชพร ครั้งที่ 3
ตอบรับภายใน 12 ต.ค. 63
18 พ.ย. 63
อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ กบข.
ตอบรับภายใน 27 ต.ค. 63
16 พ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ตอบรับภายใน 09 พ.ย. 63
16 พ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ตอบรับภายใน 09 พ.ย. 63
15 พ.ย. 63
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.21
ตอบรับภายใน 27 ต.ค. 63
14 พ.ย. 63
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.21
ตอบรับภายใน 27 ต.ค. 63
13 พ.ย. 63
ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ตอบรับภายใน 27 ต.ค. 63
12 พ.ย. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา
ตอบรับภายใน 27 ต.ค. 63
11 พ.ย. 63
ประเมินผลการจัดการศึกษาเครือข่ายปากแพรก
ตอบรับภายใน 03 พ.ย. 63
10 พ.ย. 63
ประเมินผลการจัดการศึกษาเครือข่ายปากแพรก
ตอบรับภายใน 03 พ.ย. 63
09 พ.ย. 63
ประเมินผลการจัดการศึกษาเครือข่ายปากแพรก
ตอบรับภายใน 03 พ.ย. 63
05 พ.ย. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
ตอบรับภายใน 27 ต.ค. 63
05 พ.ย. 63
ประชุมการขอตั้งงบประมาณ 2564
ตอบรับภายใน 03 พ.ย. 63
02 พ.ย. 63
ประชุม กต.ปน.
ตอบรับภายใน 02 พ.ย. 63
25 ต.ค. 63
ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
ตอบรับภายใน 07 ต.ค. 63
24 ต.ค. 63
ทอดผ้าป่า หลวงตามณ วัดท่าไทรฯ
ตอบรับภายใน 07 ต.ค. 63
24 ต.ค. 63
ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
ตอบรับภายใน 07 ต.ค. 63
23 ต.ค. 63
เปิดสอนชดเชย ครั้งที่ 6
ตอบรับภายใน 23 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63
คุณครูศักดิ์ชริน อาจหาญ เดินทางไปรายงานตัวรับตำแหน่ง รอง ผอ. รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ตอบรับภายใน 08 ต.ค. 63
20 ต.ค. 63
กำหนดส่งงานควบคุมภายใน ปี 2563
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
20 ต.ค. 63
ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
19 ต.ค. 63
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารายงานตัวปฏิบัติราชการ
ตอบรับภายใน 08 ต.ค. 63
15 ต.ค. 63
รายงานวันลาปีงบประมาณ 2563
ตอบรับภายใน 05 ต.ค. 63
15 ต.ค. 63
ประชุมโครงการพัฒนาครูสู่การปฏิบัติิอย่างมีคุณภาพ
ตอบรับภายใน 05 ต.ค. 63
14 ต.ค. 63
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2563
ตอบรับภายใน 09 ต.ค. 63
13 ต.ค. 63
เปิดสอนชดเชย ครั้งที่ 5
ตอบรับภายใน 13 ต.ค. 63
13 ต.ค. 63
จัดกิจกรรม Big cleaning Day
ตอบรับภายใน 09 ต.ค. 63
10 ต.ค. 63
ทอดผ้าป่าวัดท่าไทร
ตอบรับภายใน 05 ต.ค. 63
09 ต.ค. 63
ส่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
ตอบรับภายใน 09 ต.ค. 63
08 ต.ค. 63
นำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน
ตอบรับภายใน 05 ต.ค. 63
02 ต.ค. 63
ค่ายคนดีของแผ่นดิน โรงเรียนสุจริต
ตอบรับภายใน 30 ก.ย. 63
01 ต.ค. 63
ค่ายแกนนำเยาวชนคนคุณธรรม
ตอบรับภายใน 30 ก.ย. 63
01 ต.ค. 63
ประเมินผลการพัฒนาครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 คุณครูชุติกาญจน์/คุณครูขจรศักดิ์
ตอบรับภายใน 28 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
การายงานผลการนิเทศออนไลน์
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
กิจกรรมมุฑิตาจิต
ตอบรับภายใน 28 ก.ย. 63
28 ก.ย. 63
การจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม
ตอบรับภายใน 18 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ตอบรับภายใน 09 ก.ย. 63
21 ก.ย. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
18 ก.ย. 63
ประชุมกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ภาค ค ปี 2563
ตอบรับภายใน 17 ก.ย. 63
18 ก.ย. 63
กิจกรรมมุฑิตาจิตอำเภอกาญจนดิษฐ์
ตอบรับภายใน 18 ก.ย. 63
15 ก.ย. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนประเมินสมรรถนะ
ตอบรับภายใน 09 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
การฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
08 ก.ย. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP
ตอบรับภายใน 08 ก.ย. 63
07 ก.ย. 63
การประชุมขยายผลผลิตสื่อต้านทุจริต
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
05 ก.ย. 63
ประชุมการฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
02 ก.ย. 63
กิจกรรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ตอบรับภายใน 02 ก.ย. 63
01 ก.ย. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี DLIT
ตอบรับภายใน 01 ก.ย. 63
29 ส.ค. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนโครงการโรงเรียนสุจริต
ตอบรับภายใน 28 ส.ค. 63
29 ส.ค. 63
เปิดสอนชดเชย ครั้งที่ 5
ตอบรับภายใน 29 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ตอบรับภายใน 28 ส.ค. 63
26 ส.ค. 63
ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ตอบรับภายใน 25 ส.ค. 63