นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
25 ก.ย. 63
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ตอบรับภายใน 09 ก.ย. 63
28 ก.ย. 63
การจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม
ตอบรับภายใน 18 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
การายงานผลการนิเทศออนไลน์
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
20 ต.ค. 63
กำหนดส่งงานควบคุมภายใน ปี 2563
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
20 ต.ค. 63
ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
21 ก.ย. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
18 ก.ย. 63
ประชุมกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ภาค ค ปี 2563
ตอบรับภายใน 17 ก.ย. 63
15 ก.ย. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนประเมินสมรรถนะ
ตอบรับภายใน 09 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
การฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
08 ก.ย. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP
ตอบรับภายใน 08 ก.ย. 63
07 ก.ย. 63
การประชุมขยายผลผลิตสื่อต้านทุจริต
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
05 ก.ย. 63
ประชุมการฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
01 ก.ย. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี DLIT
ตอบรับภายใน 01 ก.ย. 63
29 ส.ค. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนโครงการโรงเรียนสุจริต
ตอบรับภายใน 28 ส.ค. 63
26 ส.ค. 63
ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ตอบรับภายใน 25 ส.ค. 63
24 ส.ค. 63
ประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผ่าน google site การทำ OIT
ตอบรับภายใน 24 ส.ค. 63