นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 1,622.59 KB)