นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 1,386.78 KB)