นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คู่มือการประเมิน ITA 2021
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 608.73 KB)