นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานกศ.
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 469.00 KB)