นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 3,185.02 KB)