นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 3,018.38 KB)