นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินครู ตาม วPA
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 13,084.19 KB)