นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 3,467.27 KB)