นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 5,270.79 KB)