นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คู่มือบริหารทั่วไป คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 12,864.81 KB)