นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คู่มือ/ชี้แจง NT63
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 5,024.33 KB)