นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
สารสนเทศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 9,200.21 KB)