นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
เล่มที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 3,185.02 KB)