นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา2561
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 4,078.94 KB)