นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 671.31 KB)