นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุง ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 843.42 KB)