นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ พุทธศักราช 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 903.40 KB)