นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 3,012.54 KB)