นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ พุทธศักราช 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 1,437.27 KB)