นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฉบับปรับปรุง 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 1,207.79 KB)