นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิค SQ4R
ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์ 523.23 KB