นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
- คู่มือบริหารงานบุคลากร
เอกสารแนบยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด