นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 5,821 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19709
2คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19478
3คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษา807
4คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง471
5คู่มือความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าในสถานที่ก่อสร้าง450
6คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน (คู่มือครู)737
7คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.25561,694
8คู่มือการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน773