นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 1294 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19318
2คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19204
3คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษา229
4คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง147
5คู่มือความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าในสถานที่ก่อสร้าง165
6คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน (คู่มือครู)213
7คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556394
8คู่มือการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน310