นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 197 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-1949
2คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-1946
3คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษา67
4คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง51
5คู่มือความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าในสถานที่ก่อสร้าง55
6คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน (คู่มือครู)52
7คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.255670
8คู่มือการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน133