นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 150 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน359
2การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ370
3สพฐ.กับการจัดการศึกษาของชาติ352
4ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564354