นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์06:5416:43
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ07:4216:50
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์07:0516:50
4นางฐานิตา แก้วมหา07:1216:36
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร06:1916:30
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง06:5416:37
7นางราศรี วิชัยดิษฐ์
8นางณฐมน แก้วอำดี07:3416:55
9นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด06:1916:18
10นางเรณู สุทธินุ่น
11นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง07:2616:44
12นางจิราพร ขอนแก้ว07:2016:50
13นางปัตมา จินดากาญจน์07:08
14นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว07:4216:51
15นายพงศกร โสภา08:0616:42
16นางพรรณี คชสิทธิ์07:0516:36
17นางนวลฉวี ไทรบุรี07:0116:36
18นายพานุ นราภัย07:1016:48
19นางพัชรา จามพัฒน์06:4816:38
20นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์07:1416:18
21นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
22นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์07:2116:35
23นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว07:4716:37
24นางสาววิชชุดา เสือแก้ว07:1317:11
25ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์07:1916:53
26นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
27นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ07:0116:52
28นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง07:2616:40
29นางสาวทิยา บัวมณี07:2916:39
30นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์07:1216:18
31นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์07:1416:32
32นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน07:3217:00
33นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์06:12
34นางสาวธิติมา ตุกชูแสง06:5316:40
35นางสาวอ้อมใจ อร่าม07:0816:51
36นางสาวกชพร หมุนหลี07:12
37นางสาวณิชา มีแสง07:1516:33
38นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก07:1616:44
39นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์07:2316:37
40นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
41นางสาวดวงฤดี ชีวะ
42นายสุเทพ ชูมี06:4416:51