นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์07:0117:12
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ07:3517:02
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์07:1417:14
4นางฐานิตา แก้วมหา07:3517:01
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร06:2017:03
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง07:1517:02
7นางราศรี วิชัยดิษฐ์07:3517:01
8นางณฐมน แก้วอำดี17:01
9นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด06:2217:02
10นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง06:5717:01
11นางจิราพร ขอนแก้ว07:2717:00
12นางปัตมา จินดากาญจน์07:2517:02
13นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว07:3017:18
14นายพงศกร โสภา
15นางพรรณี คชสิทธิ์07:0117:03
16นางนวลฉวี ไทรบุรี07:03
17นายพานุ นราภัย07:0317:13
18นางพัชรา จามพัฒน์06:5717:01
19นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์07:2717:01
20นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
21นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์07:3117:02
22นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว07:3418:06
23นางสาววิชชุดา เสือแก้ว07:0818:07
24ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
25นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง06:5417:00
26นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
27นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
28นางสาวทิยา บัวมณี07:1217:08
29นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์07:0217:01
30นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์07:1017:01
31นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
32นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์06:2817:03
33นางสาวธิติมา ตุกชูแสง07:2117:02
34นางสาวอ้อมใจ อร่าม07:0117:02
35นางสาวกชพร หมุนหลี
36นางสาวณิชา มีแสง07:1017:01
37นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก07:0517:01
38นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์07:24
39นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
40นางสาวดวงฤดี ชีวะ06:4717:00
41นายสุเทพ ชูมี06:5117:18