นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
4นางฐานิตา แก้วมหา09:15
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร09:1516:17
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
7นางราศรี วิชัยดิษฐ์
8นางณฐมน แก้วอำดี
9นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
10นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
11นางจิราพร ขอนแก้ว
12นางปัตมา จินดากาญจน์
13นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว08:2215:07
14นายพงศกร โสภา
15นางพรรณี คชสิทธิ์
16นางนวลฉวี ไทรบุรี
17นายพานุ นราภัย
18นางพัชรา จามพัฒน์
19นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
20นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
21นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
22นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
23นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
24ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
25นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
26นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
27นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
28นางสาวทิยา บัวมณี
29นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
30นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
31นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
32นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
33นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
34นางสาวอ้อมใจ อร่าม
35นางสาวกชพร หมุนหลี
36นางสาวณิชา มีแสง
37นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
38นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์
39นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
40นางสาวดวงฤดี ชีวะ
41นายสุเทพ ชูมี