นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์06:5212:55
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ07:2317:09
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์07:3916:33
4นางฐานิตา แก้วมหา
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร06:1916:29
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง06:4617:16
7นางราศรี วิชัยดิษฐ์07:3917:00
8นางณฐมน แก้วอำดี
9นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
10นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง07:2817:14
11นางจิราพร ขอนแก้ว07:2816:58
12นางปัตมา จินดากาญจน์07:2816:37
13นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว07:3316:40
14นายพงศกร โสภา07:2516:48
15นางพรรณี คชสิทธิ์07:0416:33
16นางนวลฉวี ไทรบุรี07:0616:43
17นายพานุ นราภัย07:0716:44
18นางพัชรา จามพัฒน์06:5116:37
19นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์07:23
20นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ08:18
21นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
22นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว07:4516:35
23นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
24ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์07:1016:57
25นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง06:4416:43
26นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ07:2617:01
27นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
28นางสาวทิยา บัวมณี
29นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์07:1516:45
30นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์06:3817:21
31นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน07:4116:51
32นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์06:5416:58
33นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
34นางสาวอ้อมใจ อร่าม
35นางสาวกชพร หมุนหลี
36นางสาวณิชา มีแสง07:0717:21
37นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
38นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์
39นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
40นางสาวดวงฤดี ชีวะ07:1116:34
41นายสุเทพ ชูมี07:0918:51