นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ธ.ค.
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู

05 ธ.ค.
นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
ครู

06 ธ.ค.
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

11 ธ.ค.
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ

12 ธ.ค.
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์06:5212:55
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ07:2317:09
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์07:3916:33
4นางฐานิตา แก้วมหา
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร06:1916:29
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง06:4617:16
7นางราศรี วิชัยดิษฐ์07:3917:00
8นางณฐมน แก้วอำดี
9นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
10นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง07:2817:14
11นางจิราพร ขอนแก้ว07:2816:58
12นางปัตมา จินดากาญจน์07:2816:37
13นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว07:3316:40
14นายพงศกร โสภา07:2516:48
15นางนวลฉวี ไทรบุรี07:0616:43
16นายพานุ นราภัย07:0716:44
17นางพัชรา จามพัฒน์06:5116:37
18นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์07:23
19นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ08:18
20นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
21นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว07:4516:35
22นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
23ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์07:1016:57
24นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง06:4416:43
25นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ07:2617:01
26นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
27นางสาวทิยา บัวมณี
28นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์07:1516:45
29นางสาวขนิษฐา กาบขุนทด06:3817:21
30นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน07:4116:51
31นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์06:5416:58
32นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
33นางสาวอ้อมใจ อร่าม
34นางสาวกชพร หมุนหลี
35นางสาวณิชา มีแสง07:0717:21
36นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
37นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์
38นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
39นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
40นางสาวดวงฤดี ชีวะ07:1116:34
41นายสุเทพ ชูมี07:0918:51