นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรม "พี่สอนน้อง เล่น เรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง"บูรณาการการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 21 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2564