นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวนผู้เข้าชม : 1,196 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ต.ค. 2564
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด