นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ธ.ค.
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู





05 ธ.ค.
นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
ครู





06 ธ.ค.
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ





11 ธ.ค.
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ





12 ธ.ค.
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เรื่อง การเปิดเรียนแบบปกติ (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนผู้เข้าชม : 1,203 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ก.พ. 2565

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด