นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» กิจกรรมของโรงเรียน » ตัวแทนนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เข้ารับเกียรติบัตร เงินรางวัลทุนการศึกษา ในกิจกรรมต้นแบบศาสนพิธีกร จาก นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยพุทธ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,184 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2566