นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
- อบรมการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะงานวิจัย จิรวุฒิ/ขจรศักดิ์/นงลักษณ์/ชุติกาญจน์
15
- รายงานการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี 2565
- ประชุมติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รองฯกวิสรา อินทร์เทพ
- อบรมการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะงานวิจัย จิรวุฒิ/ขจรศักดิ์/นงลักษณ์/ชุติกาญจน์
- โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน รพ.กาญจนดิษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
16
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการเขียนข้อตกลงในการปฏิบัติงาน PA รองฯกวิสรา/คุณครูดวงเพ็ญ
17
- อบรมสมาชิก กบข.ออนไลน เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น สมาชิก กบข.
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการเขียนข้อตกลงในการปฏิบัติงาน PA รองฯกวิสรา/คุณครูดวงเพ็ญ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66 | เม.ย. 66 | มี.ค. 66 | ก.พ. 66