นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 267 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1ทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์4
2วิธีการสอนแบบเปิด(Open Approach)5
3เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย5
4แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษพัฒนาการอ่านการพูด91
5เศรษฐกิจพอเพียง10
6ปลูกฝังนิสัยการออม เพียงเราพอเพียง7
7แบบฝึกเสนาะเสียง สำเนียงขลุ่ย194
8แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องแผนที่และภาพถ่าย5
9แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์การคูณ4
10บัตรคำมาตราตัวสะกด16
11บทเรียนสำเร็จรูปการปฐมพยาบาล4
12บทเรียนการ์ตูน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ4
13การสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง19
14การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย5
15ทักษะการคิดเลขในใจ4
16ชุดเสริมทักษะทฤษฏีบทพิทาโกรัส250
17ชุดพัฒนาการอ่านภาษาไทย ป.16
18ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ 5E4
19ชุดการเรียนการสอนหนูน้อยอยากรู้4
20เครื่องตากปลาอัตโนมัติ10
21การแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วย 4จ 3ส 3ท4
22การสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน5
23ส่งเสริมการมีระเบียบวินัยด้วยนิทาน Big Book6
24ส่งเสริมการอ่านด้วย Big Book6
25ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบ DLTV9
26ทักษะการวาดภาพระบายสีด้วยสื่อประสม5
27การพัฒนากิจกรรมลูกเสือด้วยระบบ TEAM5
28แผนผังความคิดพัฒนาคุณภาพการอ่านและเขียน4
29เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานปฐมวัย6
30เบเกอร์รี่เบื้องต้นสู่อาชีพ11
31การแสดงนาฎศิลป์ไทยชุดระบำนางกอย176
32ZERO WASTE THASAI SCHOOL8
33เส้นวินัยจราจร10
34สมุดพับเศษส่วนหรรษา144
35สื่อการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบอินโฟกราฟิก399
36ส่งเสริมการอ่านด้วยบทร้อยกรอง22
37หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น5
38นวัตกรรมการเรียนรู้ชุดประวัติศาสตร์ท่าทองใหม่68
39การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิค SQ4R71