นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 1,231 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1ทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์406
2วิธีการสอนแบบเปิด(Open Approach)394
3เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย390
4แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษพัฒนาการอ่านการพูด384
5เศรษฐกิจพอเพียง411
6ปลูกฝังนิสัยการออม เพียงเราพอเพียง432
7แบบฝึกเสนาะเสียง สำเนียงขลุ่ย354
8แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องแผนที่และภาพถ่าย357
9แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์การคูณ392
10บัตรคำมาตราตัวสะกด480
11บทเรียนสำเร็จรูปการปฐมพยาบาล364
12บทเรียนการ์ตูน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ389
13การสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง362
14การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย382
15ทักษะการคิดเลขในใจ390
16ชุดเสริมทักษะทฤษฏีบทพิทาโกรัส359
17ชุดพัฒนาการอ่านภาษาไทย ป.1387
18ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ 5E385
19ชุดการเรียนการสอนหนูน้อยอยากรู้371
20เครื่องตากปลาอัตโนมัติ442
21การแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วย 4จ 3ส 3ท395
22การสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน390
23ส่งเสริมการมีระเบียบวินัยด้วยนิทาน Big Book398
24ส่งเสริมการอ่านด้วย Big Book372
25ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบ DLTV362
26ทักษะการวาดภาพระบายสีด้วยสื่อประสม382
27การพัฒนากิจกรรมลูกเสือด้วยระบบ TEAM348
28แผนผังความคิดพัฒนาคุณภาพการอ่านและเขียน373
29เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานปฐมวัย359
30เบเกอร์รี่เบื้องต้นสู่อาชีพ380
31การแสดงนาฎศิลป์ไทยชุดระบำนางกอย563
32ZERO WASTE THASAI SCHOOL366
33เส้นวินัยจราจร349
34สมุดพับเศษส่วนหรรษา397
35สื่อการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบอินโฟกราฟิก405
36ส่งเสริมการอ่านด้วยบทร้อยกรอง377
37หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น351
38นวัตกรรมการเรียนรู้ชุดประวัติศาสตร์ท่าทองใหม่374
39การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิค SQ4R413