นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 392 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1ทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์31
2วิธีการสอนแบบเปิด(Open Approach)27
3เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย28
4แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษพัฒนาการอ่านการพูด124
5เศรษฐกิจพอเพียง34
6ปลูกฝังนิสัยการออม เพียงเราพอเพียง29
7แบบฝึกเสนาะเสียง สำเนียงขลุ่ย217
8แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องแผนที่และภาพถ่าย28
9แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์การคูณ26
10บัตรคำมาตราตัวสะกด41
11บทเรียนสำเร็จรูปการปฐมพยาบาล26
12บทเรียนการ์ตูน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ59
13การสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง41
14การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย33
15ทักษะการคิดเลขในใจ27
16ชุดเสริมทักษะทฤษฏีบทพิทาโกรัส272
17ชุดพัฒนาการอ่านภาษาไทย ป.126
18ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ 5E25
19ชุดการเรียนการสอนหนูน้อยอยากรู้26
20เครื่องตากปลาอัตโนมัติ39
21การแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วย 4จ 3ส 3ท24
22การสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน28
23ส่งเสริมการมีระเบียบวินัยด้วยนิทาน Big Book28
24ส่งเสริมการอ่านด้วย Big Book27
25ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบ DLTV35
26ทักษะการวาดภาพระบายสีด้วยสื่อประสม30
27การพัฒนากิจกรรมลูกเสือด้วยระบบ TEAM27
28แผนผังความคิดพัฒนาคุณภาพการอ่านและเขียน28
29เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานปฐมวัย30
30เบเกอร์รี่เบื้องต้นสู่อาชีพ34
31การแสดงนาฎศิลป์ไทยชุดระบำนางกอย202
32ZERO WASTE THASAI SCHOOL32
33เส้นวินัยจราจร33
34สมุดพับเศษส่วนหรรษา168
35สื่อการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบอินโฟกราฟิก423
36ส่งเสริมการอ่านด้วยบทร้อยกรอง43
37หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น28
38นวัตกรรมการเรียนรู้ชุดประวัติศาสตร์ท่าทองใหม่117
39การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิค SQ4R123